Αυγή Γραμματικοπούλου και Συνεργάτες

Πολιτικός μηχανικός

Πολτικός μηχανικός

Δημιουργία  αρχιτεκτονικών προσχεδίων για την καλύτερη εκμετάλλευση του ακινήτου σας.

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος.

Εκπόνηση τελικής αρχιτεκτονικής μελέτης (κατόψεις, διάγραμμα κάλυψης, όψεις, τομές κ.τ.λ.)  

Στατική μελέτη κτίσματος.

Μηχανολογικές μελέτες

Εγκρίσεις από εφορία, αρχαιολογία, ΔΕΗ κ.τ.λ.

Τελική έκδοση άδειας.