Μίχος Δημήτριος

Χωματουργικές εργασίες

χωματουργικές εργασίες εκσκαφές κατεδαφίσεις εκβραχισμοί διαμορφώσεις χώρων καθαρισμοί οικοπέδων αποχετευτικά έργα αποκομιδή μπαζών κηπευτικά χώματα αδιατάρακτη κοπή