Πανταζής και Συνεργάτες

Δικηγορικό γραφείο

Κλάδοι δικαίου, επίλυση διαφορών, ακίνητη περιουσία, εταιρικό και εμπορικό δίκαιο, πτώχευση και αναδιοργάνωση, εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, εργατικό, ποινικό δίκαιο, διοικητικό, φορολογικό, τροχαίο ατύχημα, είσπραξη απαιτήσεων, αγγλικό δίκαιο, δίκαιο του ίντερνετ, επιχειρηματικοί τομείς, ενέργεια, ναυτικό δίκαιο, χρηματοικονομικά, διαχείριση περιουσίας, κατασκευαστικό και πολεοδομικό δίκαιο, δίκαιο ανταγωνισμού, τεχνολογία, ΜΜΕ και τηλεπικοινωνίες, ασφάλιση και αντασφάλιση, τραπεζικό δίκαιο, τυχερά παίγνια από το ίντερνετ.