Πολιτικη χρησης

Πολιτική χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Οι Υπηρεσίες του www.epagelmatias.gr μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλες ιστοσελίδες αναγράφοντας σαν πηγή το www.epagelmatias.gr. Ο www.epagelmatias.gr δικαιούται να αρνηθεί την παροχή της Υπηρεσίας και να διαγράψει την καταχώρηση από την Υπηρεσία. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να καταχωρεί ιστοσελίδες με υλικό παράνομο, συκοφαντικό, απειλητικό, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ,πορνογραφικό, ιούς ή άλλα προγράμματα ή αρχεία και κωδικούς που δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, καταστροφή ή περιορισμό της λειτουργίας Η/Υ ή άλλου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες. Επειδή η πιστοποίηση της ταυτότητας κάθε χρήστη είναι τεχνικά αδύνατη, ο www.epagelmatias.gr δεν εγγυάται ότι κάθε χρήστης έχει την ταυτότητα που αναφέρει. Ο www.epagelmatias.gr δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τις πληροφορίες, δεδομένα, εικόνες, ήχους, μηνύματα ή άλλο υλικό (εφεξής “Περιεχόμενο”) που ο χρήστης δημοσιοποιεί κατά τη χρήση ορισμένης Υπηρεσίας, και για την τυχόν εξ αυτού παραβίαση οποιουδήποτε κανόνα δικαίου ή των χρηστών ηθών. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι κατά τη χρήση περιεχομένου, που έχει τοποθετηθεί σε χώρο κάποιας Υπηρεσίας από τo www.epagelmatias.gr οφείλει να αξιολογήσει τους κινδύνους που υπάρχουν όσον αφορά την ακρίβεια ,την πληρότητα και την ποιότητά του. Κάνοντας αποδοχή των ορών της σελίδας αποδέχεστε να λαμβάνετε ενημερωτικά email.

Οι καταχωρήσεις πρέπει να γράφονται με μικρά γράμματα στην ελληνική γλώσσα. Η χρήση λατινικών χαρακτήρων επιτρέπεται όπου είναι απολύτως αναγκαία. Ο παρόν δικτυακός τόπος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχομένη από τη χρήση του δικτυακού τόπου www.epagelmatias.gr ή την αδυναμία πρόσβασης όλων των μελών και επισκεπτών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτύου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Δικτύου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.